வியாழன், 10 டிசம்பர், 2009

'சிபவா' – னிரப்பாங்கு'சிபவா' – னிரப்பாங்கு

னல்வரவு

'மொலித்திரன் முட்டு அருப்போம், புதுமய் பல செய்குவோம்' என்ரு முலக்கமிட்டு வரவேர்க்கிரோம்.

ஒவ்வொரு மொலியும் சிரப்பு எலுத்தால் தனிமய்ப்படுத்தப் படுது. ஒரு மொலியில் உல்ல சிரப்பு எலுத்து, மட்ர மொலியில் இருப்பதில்லய். பொது எலுத்தய் மட்டுமே ஒரு மொலி கொன்டிருந்தால், போட்ருதல் தகும். உலக மொலியிலேயே குரய்வான சிரப்பு எலுத்தய்க் கொன்ட மொலி, தமில் என்ரு சொல்லலாகும். தமில் மொலியில் உல்ல சிரப்பு எலுத்தய் எல்லாம் னீக்கிவிட்டாலும், தமில் மொலி னன்ராகவே செயல்படும். அவ்வாரு சிரப்பு எலுத்து னீக்கப்பட்ட மொலியய் 'தமிலு' என்ரு சொல்லலாம் ('தெலுகு', 'தெலுங்கு' என்பது போல்).

உலகோர் அனய்வரும் அவரவர் பேச்சு மொலியிலுல்ல பொது எலுத்தய் மட்டுமே கொன்டு, பொருல் குலப்பம் இல்லாது, மிகமிகச் சுலபமான முரய்யில் 'தமிலு'வில் பேசவும் எலுதவும் வேன்டும், சிரப்பு எலுத்தினால் தடுமாட்ரம் ஏர்ப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதுதான் 'உலகப் பொது எலுத்து பொது மொலி' என்னும் கட்டுரய்யின் னேரிய னோக்கமாகும்.

'உலகப் பொது எலுத்து பொது மொலி' பயன்பாட்டின் பொலுது ஏர்ப்படலாகும் மொலிச் சிக்கலய்க் கன்டு, துவன்டுவிடக் கூடாது. மொலிச் சிக்கலால் கருத்துக் குலப்பம் ஏர்ப்படும் போதெல்லாம், அதனய்த் தவிர்ப்பதர்க்காக புதிய சொல்லய் உருவாக்க முயலுதல் வேன்டும்.


'சிபவா' – னிரப்பாங்கு

னிரப்பாங்கில் பல வகய் உன்டு. அதில் 'சிபவா(RGB)' என்பது ஒரு வகய் ஆகும்.

அதன் விரிவு:
----------------------
(1) சிவப்பு னிரம் (Red),
(2) பச்சய் னிரம் (Green),
(3) வானு னிரம் (Blue). - (புதிய சொல்)

வானின் னிரம் = வானு (Blue).
------------------------------------


இங்கு கருத்துக் குலப்பத்தய்த் தவிர்ப்பதர்க்காக, 'வானு' (Blue) என்ர புதிய சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது. 'வானின் னிரம்' என்பதில் இருந்து, 'வானு' (Blue) என்ர சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது.
'னீலம்' - என்ரு எலுதிட்டால், 'Length' என்ர பொருலய்த் தரலாகும்.
'புலு(Blue)' - என்ரு எலுதிட்டால், 'புலு, பூச்சி' என்ர பொருலய்த் தரலாகும்.

முக்கூட்டு னிரம்:
---------------------
சிவப்பு (Red) + பச்சய் (Green) + வானு (Blue) = வெல்லய் (White).

னிரப் பெருக்கம்:
--------------------
'சிபவா' (RGB) னிரப் பாங்கின் ஒவ்வொரு னிரத்துக்கும், 0 முதல் 255 முடிய மொத்தம் 256 னிர மதிப்பு உன்டு. அதனால் சிவப்பு (Red), பச்சய் (Green), வானு (Blue) ஆகிய மூன்ரு னிரத்துக்குமாக மொத்தம் 2563 = 16,777,216 னிரத்தய்த் தோன்ரச் செய்யலாகும்.

கலப்பு னிரம்:
----------------
சிவப்பு (Red) + பச்சய் (Green) = மஞ்சு (Yellow). (புதிய சொல்)
பச்சய் (Green) + வானு (Blue) = மயுனு (Cyan). (புதிய சொல்)
வானு (Blue) + சிவப்பு (Red) = செவலய் (Magenta). (புதிய சொல்)

மஞ்சல் செடிக் (Turmeric Plant) கிலங்கின் னிரம் = மஞ்சு (Yellow).
-------------------------------------------------------------------------------
இங்கு 'மஞ்சு' (Yellow) என்ர புதிய சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது. 'மஞ்சல் செடிக் (Turmeric Plant) கிலங்கின் னிரம்' என்பதில் இருந்து, 'மஞ்சு' (Yellow) என்ர சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது.

மயிலின் (Peacock Bird) னிரம் = மயுனு (Cyan).
--------------------------------------------------------
இங்கு 'மயுனு' (Cyan) என்ர புதிய சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது. 'மயிலின் (Peacock Bird) னிரம்' என்பதில் இருந்து, 'மயுனு' (Cyan) என்ர சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது.

சிவப்பு சார்ந்த்த னிரம் = செவலய் (Magenta).
-------------------------------------------------------
இங்கு 'செவலய்' (Magenta) என்ர புதிய சொல் உருவாக்கப்பட்டு உல்லது. இங்கு 'செவலய்' (Magenta) என்ர சொல்லுக்கும், 'சிவப்பு' (Red) என்ர சொல்லுக்கும் இடய்யே கருத்துக் குலப்பம் இல்லய்.